مثبت اندیشی در مهارت های زندگی غوغا می کند

مثبت اندیشی به معنای عدم وجود افکار منفی نیست. یعنی تغییر دیدگاه به مسائل حتی مسائل منفی. در هر رویداد و حادثه ای باید به دنبال جنبه مثبت موضوع باشیم

تئوری انتخاب؛ بهترین مهارت زندگی

کتاب تئوری انتخاب، انتخاب منحصر به فرد برای مطالعه که باعث پیشرفت، تغییر و موفقیت خواهد شد.با مطالعه این کتاب ورق زندگی خود و دیگران را به سمت مثبت بچرخانید

منابع و مصارف زندگی؛ مهارت زندگی مهم و ثروت ساز

از بودجه و منابع و مصارف که صحبت به میان می آید؛ فکر پول و ثروت و دولت خواهیم افتاد.غافل از اینکه مهم ترین منابع و مصارف زندگی ما به رایگان درحال سوختن است.