مثبت اندیشی در مهارت های زندگی غوغا می کند

مثبت اندیشی به معنای عدم وجود افکار منفی نیست. یعنی تغییر دیدگاه به مسائل حتی مسائل منفی. در هر رویداد و حادثه ای باید به دنبال جنبه مثبت موضوع باشیم